อยากไปเรียนต่อต่างประเทศ link

Sunday, July 3, 2016

FAQ การขอวีซ่าออสเตรเลีย ไปเรียนต่อ


สำหรับบุคคลที่คาดหมายจะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลักสูตรระดับ การเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ ระดับประถม
และมัธยม จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรม ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ชำระ ค่าวีซ่าออสเตรเลียได้ด้วยวิธีใดบ้าง


คำตอบ
  •  ยื่นที่กรุงเทพฯ  
  • เช็คธนาคาร หรือ   เงินสด
  • ชำระ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถใช้เช็คธนาคาร/ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย “สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ” หรือนำเงินสดมาชำระที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ณ วันที่ยื่น
  •  ยื่นที่เชียงใหม่  ชำระ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถชำระเป็น เงินสด เท่านั้น

มอบหมายบุคคลอื่นมารับหนังสือเดินทางที่ศูนย์ยื่นวีซ่า แทน ได้หรือไม่


คำตอบ  คือ ได้ แต่ต้องนำหนังสือมอบอำนาจของผู้สมัครมาแสดงต่อบุคลากรและต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ มาแสดงด้วย ใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่เป็นหลักฐานในการสมัคร พร้อม หนังสือให้สิทธิของผู้ยื่นขอวีซ่า

 กรณีที่ ผู้สมัครได้ยื่นแบบ แต่งตั้งตัวแทนหรือบุคคลอื่นไว้แล้วไม่ถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้รับหนังสือเดินทางหรือผลแทนได้ท่านจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจเพื่อมอบ หมายให้บุคคลนั้นมารับพาสปอร์ตแทน  พร้อมเอกสารที่สำคัญอื่นๆ


  ให้ศูนย์ ส่งผลของใบสมัครไปตามที่อยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานได้หรือไม


คำตอบ   คือ ได้  ท่านสามารถใช้บริการส่งเอกสารไปตามสถานที่ที่จะให้จัดส่งทั่วประเทศไทยโดยไปรษณีย์ EMS

  กรณีมี  หนังสือเชิญ ส่งหนังสือเชิญไปที่สถานทูตออสเตรเลีย หรือ ศูนย์ยื่นวีซ่า ได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ หนังสือเชิญจำเป็นต้องส่งโดยตรงไปยังผู้ถูกเชิญและควรแนบพร้อมกับใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ กรุณาอย่าส่งหนังสือเชิญไปที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่า


เรียนทำงานที่ออสเตรเลีย
http://www.oecglobal.com/work/Study_work_AUS.html


ที่มา : http://www.oecglobal.com/work/Study_work_AUS.html