อยากไปเรียนต่อต่างประเทศ link

Thursday, October 3, 2013

ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย Higher education sector

ระบบการศึกษาระดับสูงของออสเตรเลีย
  1.         Doctoral degree (3–4 years)
  2.         Masters degree (1–2 years)
  3.         Graduate diploma (1–2 years)
  4.         Graduate certificate (0.5–1 year)                             
  5.         Bachelor degree (honours) (1 year)
  6.         Bachelor degree (3–4 years)
  7.         Associate degree (1.5–2 years)
  8.         Diploma (1–2 years)

มหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย   (University)   (3–4 years)

 ออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัย TAFE  และวิทยาลัย ซึ่งได้รับการยกระดับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัย  คุณภาพได้มาตรฐานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยชั้นดีของประเทศอ  มหาวิทยาลัยเป็นของรัฐบาล เป็นส่วนใหญ่  ออสเตรเลียไม่มีระบบเอ็นทรานซ์เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย แต่จะรับนักศึกษา จากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
         

ประกาศนียบัตรบัณฑิตของออสเตรเลีย   (Graducate Certificate)

 หลักสูตรระยะสั้น  เพื่อเสริมความรู้เฉพาะด้านมีหลายสาขาให้เลือก เช่น ผู้ที่จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ อาจเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพิ่มเติม หรือนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาโท แต่ทางสถาบันไม่แน่ใจในความพร้อมของนักเรียน อาจให้ นักเรียนลงทะเบียนหลักสูตร เพื่อประเมินผลการเรียนก่อน จนกว่าผลการเรียนเป็นที่พอใจก็จะอนุญาตให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้

อนุปริญญาโท (Graduate Diploma)  ของออสเตรเลีย    (1–2 years)

 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระยะเวลาศึกษา 1 ปี สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ในการทำงานแล้ว และต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเฉพาะด้าน เป็นหลักสูตร ฟังคำบรรยาย  ภาคปฏิบัติในบางสาขาวิชา

ปริญญาโท (Master's Degree) ของออสเตรเลีย     (1–2 years)


ใช้ระยะเวลาศึกษา 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและลักษณะการเรียน ระบบการเรียนมี 2 ลักษณะ Coursework และ Thesis

ระหว่างการเข้าฟังคำบรรยายและการเขียนวิทยานิพนธ์ บางสถาบันอนุญาตให้นักศึกษาเลือกอัตราส่วนระหว่างการเรียน

ปริญญาเอก (Doctoral Degree) ออสเตรเลีย (3–4 years)

 ระยะเวลาศึกษาประมาณ 3-4 ปี ค้นคว้า วิทยานิพนธ์ Coursework  ควรมีพื้นฐานการทำวิจัยในระดับปริญญาโทมาก่อน

อ่านต่อ Australia education system